Disclaimer

 

Algemeen

 

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hiernavermelde gebruiksvoorwaarden. Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

 

De website wordt beheerd en uitgebaat door Lexcour-Advocaten, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 5, ingeschreven in Kortrijk bij de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0832.551.196.

 

 

Doel van de website

 

Met de website beoogt Lexcour-Advocaten:

  • u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent het kantoor, haar advocaten en de aangeboden diensten;
  • u algemene juridische informatie te verstrekken;
  • een middel aan te bieden om in contact te komen met het kantoor.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van Lexcour-Advocaten. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo's, foto's, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten.

 

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

 

Informatie op de website

 

De op deze website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en geenszins op de specifieke omstandigheden van enig persoon of entiteit gericht, en vormt bijgevolg op generlei wijze een juridisch advies of een professionele aanbeveling. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, dient u steeds contact te nemen met het kantoor.

 

Hoewel het kantoor de grootst mogelijke zorg en aandacht besteedt aan de inhoud van de op de website vermelde informatie, kan zij niet garanderen dat deze informatie alomvattend, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt is.

 

Lexcour-Advocaten kan bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze website verstrekte informatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou ontstaan of voortvloeien uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie.

 

Lexcour-Advocaten is evenmin aansprakelijk voor schade die ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen zou voortvloeien uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zouden worden, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals vb. bugs, troyaanse paarden enz.

 

Op of via de website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar externe websites waarover Lexcour-Advocaten geen zeggenschap of technische of inhoudelijke controle kan uitoefenen. Het kantoor kan bijgevolg geen enkele garantie bieden omtrent de volledigheid, de juistheid van de inhoud of de beschikbaarheid van deze website, en draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Evenmin houden de hyperlinks naar andere websites enige bekrachtiging noch impliciete goedkeuring in van de informatie aangeboden op deze externe website.

home > disclaimer