Contractenrecht

Verantwoordelijke: Bert Veys

Wat doen wij voor u?

 

Lexcour-Advocaten is gespecialiseerd in het verbintenissen- en contractenrecht.

 

Voor alle juridische bijstand bij de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contract, staat Lexcour u graag bij.

 

Het kantoor assisteert u tijdens onderhandelingen en besprekingen, van bij de eerste fase dus,  waarin u wil anticiperen op mogelijke problemen en discussies, en waarin u een werkbaar en sluitend contractueel kader wil geformuleerd zien.

 

Komt uw contractant zijn/haar verbintenissen niet na, dan kiezen we in overleg of we de uitvoering van het contract trachten af te dwingen, dan wel of we niet beter opteren om het contract te beëindigen, al dan niet met het bijkomend vorderen van een schadevergoeding.

 

De tekortkoming van uw contractant kan slaan op het niet tijdig, deugdelijk of volledig uitvoeren van hetgeen waartoe uw contractant zich nochtans had verbonden.

 

Ook bij de beëindiging van een contract kunnen zich problemen manifesteren. De beëindiging door tegenpartij kan door drogredenen worden ingegeven. Er kan schade ontstaan of dreigen te ontstaan, die dient opgevorderd of vermeden. Of u wil zelf van een contract af, zo snel als mogelijk en liefst zonder kleerscheuren.

 

In alle contractuele aangelegenheden kan Lexcour op korte termijn zorg dragen voor een correct contract, voor een krachtige aanmaning of een duidelijk verweer, en zo nodig voor het lanceren van een dagvaarding voor de bevoegde rechtbank.

 

We zoeken oplossingen, waarbij de kosten en de baten in evenwicht worden gehouden. We analyseren het contractueel kader, waarschuwen voor risico’s en signaleren opportuniteiten, en bemiddelen zoveel als mogelijk.

 

Faalt de minnelijke aanpak, en vereisen uw belangen een procedure in rechte, dan vatten we de bevoegde rechtbank, en gaan we voluit voor een gunstig vonnis op een zo kort mogelijke termijn.

 

Snelle en duidelijke communicatie met de cliënt is doorheen gans het dossier heilig: het dossier wordt niet boven uw hoofd gevoerd.

 

Indien nodig brengen we in uw belang een eigen expert op technisch of medisch gebied aan.

 

De materies die vallen onder deze (brede) noemer zijn onder meer:

 

 • Koop/verkoop (roerend en onroerend), consumentenkoop incluis
 • Huur, zowel algemene huur, woninghuur, handelshuur
 • Aanneming van werk en van diensten
 • Lastgeving (mandaat)
 • Bewaarneming
 • Handelsagentuur
 • Dading
 • Redactie van bijzondere en algemene contractvoorwaarden
 • Totstandkoming van contracten (onderhandelingen, informatieplichten)
 • Uitvoering van contracten (sanctioneren van een contractuele wanprestatie)
 • Beëindigen van een contract, al dan niet eenzijdig
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bewijs van contractuele verbintenissen
 • Verjaring van contractuele verbintenissen

home > wat > contractenrecht